Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΜΠΑΚΗ

Σοφία Ζουμπάκη

Διευθύντρια Ερευνών

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

szoumpa[at]eie[dot]gr

 

Η Σοφία Ζουμπάκη σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983-1988). Με υποτροφία του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού της Αυστρίας πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Institut für Alte Geschichte und Epigraphik του Πανεπιστημίου της Βιέννης, απ' όπου απέκτησε M.Phil. και διδακτορικό δίπλωμα (1995). Εργάστηκε στη Συλλογή Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (1989), ως συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΚΕΡΑ/ΕΙΕ (1988-1993), δίδαξε το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε σεμινάρια για τους φοιτητές των Ινστιτούτων Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης (1994), ενώ από το 1997 είναι ερευνήτρια του ΚΕΡΑ. Έλαβε μέρος σε ελληνικές και διεθνείς αρχαιολογικές ομάδες στο πλαίσιο ανασκαφών και επιφανειακής αρχαιολογικής έρευνας (π.χ. Κέα, Βουθρωτός, Οινιάδες). Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια ή μέλος σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, έχει διδάξει μαθήματα ρωμαϊκής ιστορίας και επιγραφικής σε ελληνικά πανεπιστήμια σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο κι έχει συμμετάσχει σε επιτροπές διατριβών και υφηγεσιών ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Κύρια εν εξελίξει έργα της είναι: 1. η μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής διείσδυσης Ρωμαίων και Ιταλιωτών στις πόλεις του ελλαδικού χώρου από τον 3ο αι. π.Χ. και εξής, 2. η μελέτη της επιγραφής του τροπαίου του Σύλλα στον Ορχομενό της Βοιωτίας και η ευρύτερη δράση του Σύλλα στην Ανατολή με βάση τις σχετικές επιγραφές και γραμματειακές πηγές, 3. στο πλαίσιο διεπιστημονικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης, εστιάζει στη μελέτη των επιπτώσεων της τρέχουσας κλιματικής αλλαγής σε μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην εξέταση της διαχρονικής αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος και των φυσικών φαινομένων με την οργάνωση των αρχαίων κοινωνιών και των ανθρωπογενών κατασκευών.

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ελληνιστική και ρωμαϊκή ιστορία, επιγραφική, προσωπογραφία και ονομαστική, κοινωνική και οικονομική ιστορία των ελληνικών πόλεων κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο, περιβαλλοντική ιστορία

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφίες

-Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage (Athen 2001).

- Prosopographie der Eleer bis zum 1. Jh. v. Chr. (Athen 2005).

-Roman Peloponnese I. Roman personal names in their social context (Athens 2001) [με Α.Δ. Ριζάκη και συμμετοχή Μ. Καντηρέα].

-Roman Peloponnese II. Roman personal names in their social context (Athens 2004) [με Α.Δ. Ριζάκη και Κλ. Λεπενιώτη].

-Roman names in the Cyclades I (Athens 2008) [με Λ. Μενδώνη].

- Roman names in the Cyclades ΙI (Athens 2023) [με Λ. Μενδώνη].

 

Εκδοσηπρακτικώνσυνεδρίου

Social Dynamics under Roman Rule. Mobility and Status Change in the Provinces of Achaia and Macedonia, Proceedings of a conference held at the French School of Athens, 30-31 May 2014, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 74 (Athens 2017) [μαζί με Α.Δ. Ριζάκη, F. Camia]

 

Άρθρα (επιλογή από δημοσιεύσεις των τελευταίων 5 χρόνων)

- “Nero and the province of Achaia beyond crown games and ‘the praise of the flatterers’”, στο: M. De Souza (ed.), Autour de Néron. Mélanges en homage à Yves Perrin (Bordeaux 2023) 229-240.

-“The participation of Romans in the life of the gymnasium in Greek poleis of the East and their integration into the culture and society of the host communities”, στο:  M. Barbanera, Ada Caruso, R. Nicolai (eds.), Diaspora. Migrazioni, incontri e trasformazioni nel Mediterraneo antico (Roma 2023) 223-252.

-“New Epigraphic Evidence from Melos and New Insights in the Economic Affairs of Two Melian Ladies in Puteoli on the basis of the Sulpicii Archive”, ZPE 222, 2022, 259-271.

-“From Pegasus to the Golden Ass: Corinth’s Roles, Relations and Conflicts in the Province of Achaia”, στο: M. Ratcheva, M. Steskal (eds), Roman Provincial Capitals under Transition, Proceedings of the International Conference Held in Plovdiv 04.– 07. November 2019 (Vienna 2021) 353-372.

- “Sulla’s relations with the poleis of central and southern Greece in a period of transitions”, στο: Al. Eckert, Al. Thein (eds), Sulla. Politics and reception (Berlin-Boston 2019) 33-53.

- “Monetization of Piety and Personalization of Religious Experience: The Role of Thesauroi in the Greek Mainland and the Cyclades”, στο: St. Krmnicek, J. Chameroy (eds), Money matters. Coinfindsandancientcoinuse (Bonn 2019) 189-208.

- “«Ποιος σαλπάρει από ένα ιταλικό λιμάνι για να μιλήσει για χοίρους;»: Διασχίζοντας την Αδριατική προς αναζήτηση ευκαιριών στη Θεσπρωτία”, στο: Ι. Χουλιαράς, Γ. Πλιάκου (εκδ.), Θεσπρωτία Ι (Ιωάννινα 2019) 373-388.

- “Thiasos artokreonikos in Kenchreai”, στο: Fr. Camia et al. (eds), Munus Laetitiae. Studi miscellanei offerti a Maria Letizia Lazzarini, vol. II (Roma 2018) 109-120.

- “Sulla, the Army, the Officers and the poleis of Greece: A Reassessment of Warlordism in the First Phase of the Mithridatic Wars“, στο: T. Ñaco del Hoyo, F. Lόpez Sánchez (eds), Wars, Warlords, and Interstate Relations in the Ancient Mediterranean (Leiden-Boston 2018) 351-379.

- “Where East meets West: Island societies of the Ionian Sea under Roman rule”, στο A. Kouremenos (ed.), Insularity and identity in Roman Mediterranean (Oxford-Philadelphia 2018) 77-107.